इ. ११ वी प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक ( २०२०-२१ )

ना. अ. दे. टोपीवाला ज्युनि.  कॉलेज. मालवण

दि. १८-०८-२०२० रोजी, स. १०.३० ते दु. १.०० वाजेपर्यंत इ ११ वी चे प्रवेश अर्ज वितरित करण्यात येतील.

कागदपत्रे –

१) S.S.C. गुणपत्रक ( मुळ प्रत + झेरॉक्स )

२) शाळा सोडल्याचा दाखला ( मूळ प्रत + झेरॉक्स )

3) आधार कार्ड झेरॉक्स व बँक खाते क्रमांक

४) जातीचा दाखला ( झेरॉक्स असेल तर )

इ. ११ वी प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक ( २०२०-२१ )

दिनांक वार कालावधी कार्यवाही

१८-०८-२०२०

१९-०८-२०२०

२०-०८-२०२०

२१-०८-२०२०

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

४ दिवस फॉर्म / अर्ज देणे स्वीकारणे.

०२-०९-२०२०

०३-०९-२०२०

०४-०९-२०२०

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

३ दिवस प्रवेश अर्ज छाननी, तपासणी व गुणवत्तेनुसार निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तयार करणे.
०५-०९-२०२० शनिवार १ दिवस दु. ३.०० वाजेपर्यंत निवड यादी व प्रतिक्षा यादी सूचना फलकावर लावणे.
०७-०९-२०२०

०८-०९-२०२०

०९-०९-२०२०

१०-०९-२०२०

सोमवार

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

४ दिवस निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे.

११-०९-२०२०

१२-०९-२०२०

शुक्रवार

शनिवार

२ दिवस प्रवेश शुल्क असल्यास प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना मूळ कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश देणे.

१४-०९-२०२०

१५-०९-२०२०

सोमवार

मंगळवार

२ दिवस शुक्रवार शनिवार दुसऱ्या प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश शिल्लक असतील तर मूळ कागदपत्रे घेऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे.

१६-०९-२०२०

१७-०९-२०२०

बुधवार

गुरुवार

२ दिवस रिक्त असलेल्या जागांवर एटीकेटी धारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे.